Projecte agrupant d’iniciatives per impulsar el repoblament rural, l’adaptació al canvi climàtic i la creació de noves oportunitats de vida, enteses de manera àmplia : habitatge, treball, comunitat i paisatge.

Projecte agrupant d’iniciatives per impulsar el repoblament rural, l’adaptació al canvi climàtic i la creació de noves oportunitats de vida, enteses de manera àmplia : habitatge, treball, comunitat i paisatge.

Que Fem?

Recollim necessitats locals per repoblament, definim actuacions concretes i planifiquem proves pilots i accions transversals d’assessorament i formació, que puguin servir com a exemples de bones pràctiques en els àmbits de l’agroecologia i la biodiversitat, habitatge i patrimoni i economia circular.


 

Generem i consolidem vincles, collaborations i espais participatius per treballar col·lectivament i des d’una mirada transversal el repte del repoblament i de la fixació de la població en zones rurals.


Com s´estructura?

Adoptem una metodologia transversal, amb la posada de proves pilots, d’espais participatius i de sessions de formació i assessorament itinerants. El projecte pivota entorn tres eixos d’acció: l’agroecologia i la biodiversitat; el patrimoni habitacional; i l’economia circular i els recursos energètics sostenibles.


Objetius

Detectar les necessitats de relleu agrari i de preservació i foment de la biodiversitat cultivada i silvestre.

Desenvolupar i consolidar estratègies d’aprofitament de recursos agrícoles, ramaders i agroforestals.

Articula i fomentar canals curts de comercialització involucrats al teixit comercial local.

Fomentar explotacions menys mecanitzades, que generin activitats secundàries i productes d’alt valor afegit, amb la creació det llocs de treball al camp.

Crear mecanismes per l’accés al parc habitacional, implementantr des de l’administració eines d’informació, mediació i acompanyament entre la propietat i els inquil·lins o compradors.

Desenvolupar el procés per renovar els habitatges, transformant-los en cases positives, reduint la pobresa energètica i augmentant la qualitat interior mitjançant tècniques de manteniment passiu.

Identificar recursos i els reptes que puguin fer necessàries accions formatives recolzades en experiències d’èxit o enfocades a la innovació energètica i l’empoderament municipal.

Posar l’enfoc sobre la replicabilitat, en d’altres territoris, de les experiències d’èxit dutes a terme.

Articular un espai participatiu transversal, on pugui participar agents clau de la societat civil, de l’administració, del teixit econòmic i de l’acadèmia, per tal de generar debats, metodologies i plans d’accions sobre el tema del repoblament.REPTE?

El plantejament d’estratègies per treballar, des d’una òptica transversal, el repte del despoblament, en base a les necessitats i motivacions reals detectades al territori, per tal d’implementar proves pilots i accions formatives així com polítiques locals transformadores.


Preguntes frequents

El recull de necessitats locals consisteix en la presa de contacte amb agents claus, l’identificació de necessitats, reptes i projectes incipients així com la generació de debat i una primera articulació dels agents locals per tal d’adequar la memòria a les demandes reals del territori.

L’agricultura familiar pot contribuir a potenciar sistemes agroalimentaris competitius, inclusius i resilients. A el mateix temps, pot reforçar el desenvolupament equilibrat dels territoris rurals, mitjançant la preservació d’espècies, de la cultura i les identitats locals, mostrant en moltes ocasions un alt grau d’adaptació al canvi climàtic.

 

Entenem a l’agricultura familiar no només en el seu rol de refugi i subsistència de les llars més pobres, sinó com un actor clau i estratègic per a la provisió d’aliments i la transició cap a un sistema agroalimentari sostenible. Per a l’any 2050, caldrà produir al voltant d’un 60% més d’aliments, per la qual cosa es requereix potenciar sistemes agroalimentaris sostenibles, és a dir, competitius, inclusius i resilients.

Respecte a l’habitatge i la gestió de recursos, es preveu l’anàlisi dels mecanismes de comunicació, facilitació i formació més adients per promoure l’accés a l’habitatge, l’ús de tècniques vernaculars de rehabilitació, solucions innovadores d’economia circular i la creació de llocs de treball. La memòria del projecte està enfocada a fer propostes concretes per assegurar la viabilitat social i econòmica de les explotacions, assegurar l’accés a la terra, l’alimentació, l’habitatge i l’energia com a recursos bàsics, de manera justa i sostenible.

Els habitatges estan en situació de mal estat, fet que pot ocasionar un alt índex de pobresa energètica als seus usuaris. Existeixen barreres per l’accés a sistemes d’autoconsum d’energia i autoconstrucció per l’adequació de vivendes, caracteritzades per la falta d’aïllaments, les limitacions d’accessibilitat i problemes d’impermeabilitat. També s’ha detectat una manca de mecanismes jurídics per facilitar el canvi d’ús d’equipaments i immobles en desús públics, a habitatges d’emergència. S’hi afegeix una manca d’accés a l’informació sobre polítiques públiques d’accés a habitatge i rehabilitació.

Pel que fa al patrimoni i l’accés a l’habitatge, es proposa una doble vessant formativa i d’assessorament per la millora de la qualitat i de l’accés al parc habitacional,  mitjançant la transmissió de coneixements tècnics innovadors i amb mínim impacte ambiental i l’acompanyament en la creació de noves polítiques d’habitatge, tot creant de nou habitatge d’emergència social i solidificant l’arrelament demogràfic al territori. Íntimament lligat als punts anteriors veiem coherent i necessari l’abordatge de temàtiques com l’energia o la gestió de residus, sempre des d’una òptica de justícia social, ambiental i econòmica

Són ELEMENTS CONSTRUÏTS per a determinats grups humans que fan ús d’ells per les seves pràctiques habituals,ja siguin obres domèstiques, religioses, industrials, comercials,

hidràuliques, de transport, d’oci, etc.

És a dir, comprèn el CONJUNT de ESTRUCTURES FÍSIQUES que emanen de la implantació d’una comunitat en el seu territori i que responen a la seva IDENTITAT CULTURAL I SOCIAL.

 

Aquestes tècniques permeten estimular i activar la recuperació d’aquest edificis els quals poden tenir una segona vida promovent un nou ús.


EQUIP NUCLI DUR

Associació pel Desenvolupament Integral de la Vall del Corb
Aresta Cooperativa
laBoqueria Cooperativa d’Arquitectura


AJUNTAMENTS I
CONSELLS COMARCALS
INVOLUCRATS

Ajuntaments signataris del conveni per la dinamització de la Vall del Corb

Ajuntaments de les proves pilot

Ciutadilla
Sant Martí del Maldà
Llorac
Maldà

Consells comarcals

Consell Comarcal de l’Urgell
Consell Comarcal de la Conca de Barberà


COL·LABORADORES

ARCA
XCN
Simbiosy


AMB EL SUPORT DE

Diputació de Lleida

Ajuntaments signataris del conveni per la dinamització de la Vall del Corb